Phim tư liệu về vườn chim Jurong:
Vườn chim Jurong
VT TRAVEL
Copyright ©2007 VT Travel Pte Ltd. All rights reserved.